REGLER FOR UTLEIE

Til andelseiere i Solhellinga 1 Borettslag

Oslo, 25.1.2010

Regler og retningslinjer for bruksoverlating (utleie) i Solhellinga 1

Borettslag

Som et ledd i å skape stabilt og godt bomiljø i Solhellinga 1 Borettslag ønsker styret å begrense andelen utleide leiligheter i borettslaget ved å følge Borettslagslovens bestemmelser om bruksoverlating (utleie). Det betyr i praksis at styret ikke vil gjøre fravik fra lovens regler hvis ikke helt spesielle forhold foreligger.

Hovedregelen for utleie er i.h.t. Borettslagslovens § 5-5 at:

  • Utleie kan maksimalt gjelde for tre år.
  • Andelseieren eller noen av hans nærstående må ha bodd i boligen i minst ett av de siste to år .
  • Brukeren av boligen (leietager) må godkjennes av borettslagets styre.

Brl. § 5-6 sier at ved særlig grunn til overlating kan utleie skje uten hensyn til om eier har bodd i leiligheten i ett av de siste to årene og utleien kan vare lenger enn tre år. Utleieforholdet skal fortsatt godkjennes av styret. Som særlige grunner nevnes bl.a. midlertidig borte pga arbeid, utdanning, militære og sykdom.

Konkret innebærer dette følgende:

  • Utleie vil kun bli godkjent hvis andelseier har bodd i leiligheten i minst ett av de to siste år, hvis ikke særlige grunner foreligger.
  • For leiligheter som ikke får godkjent utleie forutsettes det at andelseier selv eller en av dennes nærmeste flytter inn i leiligheten, eller at leiligheten blir solgt.
  • Leiligheter som pr. i dag er utleid vil ikke få godkjent ny leieperiode uten at andelseier eller en av dennes nærmeste først bor i leiligheten i ett år.

Retter man seg ikke etter disse reglene vil det i ytterste konsekvens innebære at borettslaget vil benytte den muligheten  Brl § 5-9 åpner for i form av sanksjoner mot brukeren (leietager). Det fremgår av bestemmelsen at dersom bruken av leiligheten blir overlatt i strid med lovens regler, det vil bla. si at det ikke er innhentet nødvendig godkjennelser, kan borettslaget sette frem krav om fraflytting. Dersom vedkommende ikke flytter vil laget kunne kreve fravikelse etter reglene i tvangsloven. Lovens § 5-22 retter seg mot andelseieren og gir laget hjemmel til å gi salgspålegg dersom andelseieren, til tross for advarsel, misligholder sine plikter vesentlig. En slik ulovlig bruksoverlating må regnes som vesentlig mislighold hvis den ikke opphører etter at det er gitt advarsel. Dersom ulovligheten kun består i at det ikke er søkt om godkjenning av brukeren, rettes forholdet ved at det søkes.

Ved utleie skal andelseier henvende seg  til borettslagets saksbehandler i Obos Eiendomsforvaltning for å få tilsendt søknadsskjema, Trine Normann på tlf. 22 86 59 92 eller på trine.normann@obos.no.

 

Styret